ქალთა უფლებები

ქალთა უფლებები

ისეთი გარემოს შექმნა, რომელიც თავისუფალია გენდერული ნიშნით დისკრიმინაციისა და ქალთა მიმართ ძალადობისგან და  უზრუნველყოფს ქალებს თანასწორი უფლებებითა და შესაძლებლობებით.

 • კანონთან კონფლიქტში მყოფი ქალები;
 • ძალადობის მსხვერპლი ქალები;
 • უმცირესობის წარმომადგენელი ქალები;
 • დისკრიმინაციულ მიდგომას დაქვემდებარებული ქალები და გოგოები;
 • გოგოები, რომლებიც სვადასხვა სპეციალისტთა მხარდაჭერას საჭიროებენ;
 • ქალები და გოგოები, რომლებიც გენდერული სტერეოტიპების მსხვერპლნი აღმოჩნდნენ.
 • მართლმსაჯულების სისტემაში გენდერ-სპეციფიკური მიდგომების უფრო აქტიურად გამოყენება;
 • ბენეფიციარების ფსიქოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესებაა.
 • თანასწორი გარემოს შექმნა და განვითარების თანასწორი შესაძლებლობების უზრუნველყოფა ქალებისთვის;
 • გენდერული სტერეოტიპების გავლენის შემცირება საზოგადოებაში;
 • ე.წ. „რთული წცევის მქონე“ გოგოების რეინტეგრაცია საზოგადოებაში;
 • ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის პრევენცია.
 • დახურულ ინსიტუციებში მყოფი ქალების ფსიქოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება სხვადასხვა სერვისის მიწოდებით (არტ-თერაპია, მუსიკალური თერაპია და სხვა);
 • იგეგემება რეფერირების ცენტრსა და მანდატურის სამსახურში გადამისამართებული გოგოებისა და პრობაციონერი გოგოების რეინტეგრაციის ხელშეწყობა სხვადასხვა სერვისების (მათ შორის არტ თერაპიის) საშუალებით.
 • პოლიტიკის დოკუმენტების ცვლილება, რათა მაქსიმალურად იყოს გათვალისწინებული გოგონათა და ქალების სპეციფიური საჭიროებები.
 • გოგონათა აქტივიზმის ხელშეწყობა და საზოგადოებრივ ცხოვრებაში მამამაკაცების თანასწორად მათი ჩართვის ადვოკატირება.