ინდივიდუალური შეფასების ანგარიშების წარმოება არასრულწლოვანი პირების მიმართ სასჯელის დანიშვნისას

ინდივიდუალური შეფასების ანგარიშების წარმოება არასრულწლოვანი პირების მიმართ სასჯელის დანიშვნისას