განრიდების ღონისძიების განსაზღვრისას ინდივიდუალური შეფასების ანგარიშის
მომზადების მეთოდოლოგია, წესი და სტანდარტი

pdf განრიდების ღონისძიების განსაზღვრისას ინდივიდუალური შეფასების ანგარიშის მომზადების მეთოდოლოგია, წესი და სტანდარტიpdf