არასრულწლოვან ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა რეაბილიტაცია-რესოციალიზაციის პროცესი საქართველოს პენიტენციურ და პრობაციის სისტემაში, კვლევის ანგარიში

არასრულწლოვან ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა რეაბილიტაცია-რესოციალიზაციის პროცესი საქართველოს პენიტენციურ და პრობაციის სისტემაში, კვლევის ანგარიში