ხარისხის განვითარების გეგმა სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სასწავლო ცენტრისთვის

ჰოლანდიის სამეფოს საელჩოს მიერ დაფინანსებული პროექტის (სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სასწავლო ცენტრის ინსტიტუციური გაძლიერება) ფარგლებში, შემუშავდა სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სასწავლო ცენტრის ხარისხის განვითარების გეგმა.

ხარისხის განვითარების გეგმა მომზადდა სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სასწავლო ცენტრის ექსპერტების ჩართულობით, ა/ო „ინიციატივა მოწყვლადი ჯგუფების რეაბილიტაციისათვის“-თან და ამსტერდამის უნივერსიტეტთან (http://www.amsterdamuas.com) მჭიდრო თანამშრომლობის გზით.

აღნიშნული დოკუმენტი მოიცავს ისეთ მნიშვნელოვან საკითხებს, როგორიც არის ხარისხის მართვის სისტემის ჩამოყალიბება; შეფასების (მსმენელების, ტრენერების, ტესტების, პროგრამების/მოდულების) სისტემის გაუმჯობესება; პროფესიული სტანდარტების ჩამოყალიბება და ა.შ.
იმედს გამოვთქვავთ, რომ აღნიშნული დოკუმენტი ხელს შეუწყობს სასწავლო ცენტრის ინსტიტუციურ განვითარებას.