“შიდა ქართლის რეგიონში განრიდებულ არასრულწლოვნების უწყვეტი სერვისებით უზრუნველყოფის სისტემის ჩამოყალიბება, ადგილობრივი თვითმმართველობის გაძლიერების გზით“

Establishment of a System of Providing continuous Services of Diverted Juveniles in Shida Kartli Region through Strengthening Local Authorities

 

განხორციელების პერიოდი: 2019 წელი

დონორი: ღია საზოგადოების ფონდი

მიღწევები:

პროექტის ფარგლებში შეიქმნა შიდა ქართლის მუნიციპალიტეტში განრიდებულ არასრულწლოვნებთან მუშაობის ეფექტიანი მექანიზმი, ორგანიზაციისა და მოწვეული ექსპერტების მიერ განხორციელდა მუნიციპალიტეტის თანამშრომლების გადამზადება არასრულწლოვანთა განრიდება-მედიაციის სამართლებრივ და ფსიქო-სოციალურ საკითხებზე. შეიქმნა სარეკომენდაციო დოკუმენტი, განრიდებული არასრულწლოვნების სერვისებით სარგებლობის შესახებ. დოკუმენტში წარმოადგენილი რეკომენდაციების ადვოკატირების მიზნით ჩატარდა შეხვედრა შიდა ქართლის სახელმწიფო რწმუნებულთან.