ქალები თავისუფლების შეზღუდვის ადგილებში: გზამკვლევი გენდერ–სენსიტიური მონიტორინგისათვის

pdf ქალები თავისუფლების შეზღუდვის ადგილებში: გზამკვლევი გენდერ–სენსიტიური მონიტორინგისათვის