14 ნოემბერი, 2017 წელი – სოციალური მომსახურების სააგენტოს თანამშრომლების გადამზადება ბავშვთა ჭეშმარიტი ინტერესების დაცვა მისი წარმომადგენლობის დროს სამართალწარმოების პროცესში.