“სისხლის სამართლის პროცესში არასრულწლოვან ბრალდებულთა უფლებებთან დაკავშირებული ხარვეზების დაძლევა ადვოკატრების გზით“

Аdvocacy Project about Overcoming the Identified Gaps on the Rights of Accused Juveniles in the Criminal Procedure

 

განხორციელების პერიოდი: 2017-2018 წლები

დონორი: ღია საზოგადოების ფონდი

მიღწევები:

პროექტის ფარგლებში განხორციელდა კვლევა: – „არასრულწლოვანი ბრალდებულის უფლებები სისხლის სამართლის პროცესში“, სადაც გამოიკვეთა ხარვეზები კანონმდებლობაში ამ მიმართულებით. ადვოკატირების შედეგად, განხორციელდა ცვლილებები არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსში, სადაც გაუმჯობესდა არასრულწლოვან მოწმეთა დაცვის მექანიზმები.