სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების სფეროში, არასრულწლოვან ბრალდებულთა, მოწმეთა და დაზარალებულთა საპროცესო უფლებების დაცვა – სახალხო დამცველის სპეციალური ანგარიში

სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების სფეროში, არასრულწლოვან ბრალდებულთა, მოწმეთა და დაზარალებულთა საპროცესო უფლებები დაცვა – სახალხო დამცველის სპეციალური ანგარიში