რადიო იმედში თემა RIVG-ს კვლევა

ინტერვიუ , რადიო იმედში ჩვენი ორგანიზაციის მიერ განხორციელებულ კვლევასთან (არასრულწლოვანი ბრალდებულის უფლებები
სისხლის სამართლის პროცესში) დაკავშირებით.
 https://www.youtube.com/watch?v=iWrTGkeW8x0&feature=youtu.be