„პენიტენციურ სისტემაში ბავშვთა პერსონალური მონაცემების დაცვასთან დაკავშირებით გამოვლენილი ხარვეზების დაძლევა ადვოკატირების გზით“

Аdvocacy Project about Overcoming the Identified Gaps on Child Personal Files in the Penitentiary System

 

განხორციელების პერიოდი: 2015- 2016 წლები

დონორი: ღია საზოგადოების ფონდი

მიღწევები:

განხორციელდა შესაბამისი საკანონმდებლო ცვლილებები. გაიზარდა ინფორმირებულობის დონე ბავშვთა პერსონალური მონაცემების დაცვასთან დაკავშირებული ხარვეზების თაობაზე. გარდა ამისა, ადვოკატირების გზით შესაძლებელი გახდა კანონმდებლობაში ცვლილებების განხორციელება, სადაც დარეგულირდა პენიტენციურ და პრობაციის სისტემაში არასრულწლოვანთა პერსონალური მონაცემების დამუშავების, გაცვლის, შენახვის და განადგურების წესი.