“პანდემიის გავლენის შეფასება პატიმართა და პერსონალის ჯანმრთელობასა და უფლებრივ მდგომარეობაზე”

Evaluation of Health Conditions and Legal Status of Prisoners and Prison Staff

 

განხორციელების პერიოდი: 2021 – 2022 წლები

დონორი: ნიდერლანდების სამეფოს საელჩო საქართველოში

ბიუჯეტი: 122 980 GEL

მიღწევები:

პროექტის ფარგლებში, სახალხო დამცველის აპარატთან თანამშრომლობის გზით, განხორციელდა პენიტენციური დაწესებულებების მონიტორინგი, რის შედეგადად მომზდდა კვლევის ანგარიში, რომელიც გამოქვეყნდა სახალხო დამცველის სპეციალური ანგარიშის სახით.