მიმდინარე

“სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სასწავლო ცენტრის გაძლიერება”

“კანონთან კონფლიქტში მყოფი ბავშვების წინასასამართლო ანგარიშის ინსტიტუტის გაძლიერება და საქართველოს სისხლის
სამართლის სისტემაში ინფორმირებული გადაწყვეტილებების მიღების ხელშეწყობა“

“ბავშვთა მართლმსაჯულების სფეროში მონაცემების შეგროვების ერთიანი სისტემის ხელშეწყობა” (გაეროს ბავშვთა ფონდი);

“დანაშაულის პრევენციის გაუმჯობესება ანტისოციალური ქცევის მქონე და კანონთან კონფლიქტში მყოფი არასრულწლოვნებისთვის” (ევროკავშირი);