“ბავშვთა მართლმსაჯულების სფეროში მონაცემების შეგროვების ერთიანი სისტემის ხელშეწყობა”

განხორციელების პერიოდი: 2018 – 2019 წლები

დონორი: გაეროს ბავშვთა ფონდი

ბიუჯეტი: 91 780 GEL

მიღწევები: 

პროექტის ფარგლებში მომზადდა ბავშვთა კეთილდღეობის და არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების სფეროში მონაცემების დამუშავების ინდიკატორები და ამ მონაცემემების დამუშავების წესი.