კრიმინალური სუბკულტურის გავლენა პენიტენციური დაწესებულების მართვაზე, კვლევის ანგარიში

კრიმინალური სუბკულტურის გავლენა პენიტენციური დაწესებულების მართვაზე, კვლევის ანგარიში