კვლევის პრეზენტაცია თემაზე – ბავშვთა პერსონალური მონაცემების დაცვა პენიტენციურ და პრობაციის სისტემაში

კვლევის პრეზენტაცია თემაზე – ბავშვთა პერსონალური მონაცემების დაცვა პენიტენციურ და პრობაციის სისტემაში

http://www.osgf.ge/index.php?lang_id=GEO&sec_id=15&info_id=4059