ახალი პროექტი გაეროს ბავშვთა ფონდის მხარდაჭერით

„ინიციატივა მოწყვლადი ჯგუფების რეაბილიტაციისათვის (RIVG)“ „ციხის საერთაშორისო რეფორმასთან (PRI)“ ერთად, „გაეროს ბავშვთა ფონდის (UNICEF)“ ფინანსური მხარდაჭერითა და კოორდინაციით ,იწყებს პროექტის განხორციელებას, რომლის მიზანია – ჩამოყალიბდეს კანონთან კონფლიქტში მყოფ ბავშვთა მიმართ ინდივიდუალური მიდგომის გზით წინასასამართლო ანგარიშების წარმოების პროცესი, ამისათვის შეიქმნას სპეციალური ინსტრუმენტები და ტრენინგ მოდულები შესაბამისი სპეციალისტებისთვის.
აღნიშნული პროექტი განხორციელდება ჩვენს პარტნიორებთან და სხვა დაინტერესებულ მხარეებთან მჭიდრო კოორდინაციით და თანამშრომლობით.