არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსის განხილვა კოალიციის ფარგლებში

არასრულწლოვანთა მარლთსმაჯულების კოდექსის განხილვა კოალიციის ფარგლებში


http://www.interpressnews.ge/ge/sazogadoeba/315993-qkoalicia-bavshvebisa-da-akhalgazrdebis-kethildgheobisathvisq-arasrultslovantha-marthlmsajulebis-kodeqsis-proeqti-ganikhila.html?ar=A