„არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების რეფორმის ხელშეწყობა საქართველოში“

 

განხორციელების პერიოდი: 2018-2020 წლები

დონორი: პროექტი განხორციელდა ევროკავშირის დაფინანსებით არასამთავრობო ორგანიზაციებთან – „წამების მსხვერპლთა ფსიქოსოციალური და სამედიცინო რეაბილიტაციის საქართველოს ცენტრი“ და „გლობალური ინიციატივა ფსიქიატრიაში“ – თანამშრომლობით

მიღწევები:

პროექტის ფარგლებში ორგანიზაციამ ჩაატარა ფართომასშტაბიანი კვლევა და მოამზადა შესაბამისი კვლევები/ანგარიშები შემდეგ საკითხებზე:

  • არასრულწლოვანთა დანაშაულის პრევენცია, კვლევის ანგარიში;
  • არასრულწლოვან ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა რეაბილიტაცია-რესოციალიზაციის პროცესი საქართველოს პრობაციის და პენიტენციურ სისტემებში, კვლევის ანგარიში;
  • პროფესიონალთა სპეციალიზაცია არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების სისტემაში, კვლევის ანგარიში;
  • არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების სისტემის რეფორმის და დანაშაულის პრევენციის სამოქმედო გეგმების ანალიზი