“არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსის და ბავშვთა მართლმსაჯულებაზე ხელმისაწვდომობის შესახებ დიალოგის ხელშეწყობა სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციასთან”

განხორციელების პერიოდი: 2016 წელი

დონორი: გაეროს ბავშვთა ფონდი

ბიუჯეტი: 27 350 ლარი

მიღწევები: 

პროექტის ფარგლებში, გაიმართა მულტიუწყებრივი შეხვედრები საქართველოს რეგიონებში, სადაც გაიმათრა დისკუსია არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების სფეროში განხორციელებულ ცვლილებებზე.