პროექტი – რეინტეგრაცია ხელოვნების საშუალებით – ალტერნატიული გზა ახალგაზრდებისთვის

პროექტი – რეინტეგრაცია ხელოვნების საშუალებით – ალტერნატიული გზა ახალგაზრდებისთვისდონორი
– შვედეთის ინსტიტუტი (SI)

პროექტის ხანგრძლივობა – 20 თვე (01.06.2023 – 31.01.2024)

პარტნიორი ორგანიზაცია – World Federation Against Drugs

მიზანი – პროექტი მიზნად ისახავს სანაშაულის პრევენციის, არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის საგენტოს,  განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მანდატურის სამსახურის ფსიქოსოციალური სერვისის შესაძლებლობების გაძლიერებას არტ თერაპიის მიმართულებით, ასევე აღნიშნული უწყებების ბენეფიციართა რეინტეგრაციას არტ თერაპიის საშუალებით.